Skip to main content
biuro@griltex.pl https://www.facebook.com/Griltex https://www.linkedin.com/company/griltex-polska-sp-z-o-o?originalSubdomain=pl

ZASTOSOWANIE GEOTKANIN W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM:

  • Wzmacnianie słabonośnego podłoża nasypów celem przyspieszenia jego konsolidacji oraz zapewnienia wymaganej stateczności,
  • Budowa wzmacnianych (zbrojonych) nasypów,
  • Ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg- istotny element profilaktyki górniczo-budowlanej, a więc ograniczenie niebezpieczeństwa deformacji terenu górniczego,
  • Osłona systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
  • Stabilizacja osuwisk,
  • Wykonywanie warstw separacyjnych filtracyjnych pomiędzy gruntem podłoża a materiałem gruboziarnistym,
  • Wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej,
  • Poprawa zdolności kruszywa do rozkładania obciążeń na grunt, zmniejszenie naprężeń w podłożu, a więc spowolnienie akumulacji trwałych mikroodkształceń, deformacji powierzchni i powstawania kolein, zabezpieczenie warstwy kruszywa przed postępującym zniszczeniem, wywołanym bocznymi przemieszczeniami kruszywa przy rozciąganiu i ścinaniu, zanieczyszczeniem kruszywa przez drobne cząstki gruntu podłoża, oraz zniszczeniem ziaren kruszywa od powtarzalnych obciążeń, i zagłębieniem się ziaren kruszywa w podłożu
  • Budowa placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodnych, dróg tymczasowych, placów składowych, tymczasowych dróg leśnych, rolniczych i wojskowych, dróg osiedlowych, scieżek rowerowych, boisk sportowych i kortów tenisowych, tymczasowych lotnisk wojskowych, rolniczych i cywilnych, stacji benzynowych,
  • Wzmacnianie poboczy drogowych.

Charakterystyczną cechą geotkanin jest wysoka i równomierna wytrzymałość w obu kierunkach przy niskiej i równomiernej wydłużalności. Geotkaniny zachowują się w budowli ziemnej jak zbrojenie pasmowe, gdzie naprężenie jest przekazywane poprzez tarcie powierzchniowe a także poprzez różne elementy kotwiące.

Geotkaniny są elastyczne, także w niskich temperaturach otoczenia, umożliwia to układanie ich w nierównym terenie. Rozwijanie, rozkładanie, przycinanie na potrzebny wymiar jest łatwe. Do instalacji geotkaniny używa się prostych narzędzi.

Duża giętkość i przyjmowanie kształtu podłoża, powoduje, że geotkaniny szczególnie nadają się do wykonywania podłoża pod nawierzchnie o dużym obciążeniu, gdzie wymagane jest głębokie zagęszczanie ostrokrawędzistych ziaren kruszywa ciężkimi zagęszczarkami wibracyjnymi.

Geotkaniny dostosowują się do znacznych lokalnych deformacji gruntu i profilu podłoża, wydłużając się bez obawy przerwania ciągłości materiału, mają doskonałą współpracę z gruntem i różnymi kruszywami.

Jeżeli geotkanina ma być stosowana jako materiał wzmacniający, pracujący pod działaniem obciążeń zewnętrznych, powinna spełniać podstawowe wymagania warunkujące jej efektywność, tj. możliwie wysoką wytrzymałość na rozciąganie przy niewielkim wydłużeniu oraz szorstką teksturę powierzchni, umożliwiającą dobrą sczepność z kruszywem oraz z gruntem. Śliska tekstura nie zapobiega rozsuwaniu się ziaren kruszywa pod obciążeniem, a nawet je ułatwia, co pogarsza nośność warstwy.